Pogoji poslovanja

Obseg in veljavnost

V kolikor s pogodbo ali pisnim dogovorom ni drugače dogovorjeno, veljajo ti Pogoji poslovanja družbe FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. (v nadaljevanju: pogoji) brez izjem za vse prodaje blaga in opravljene storitve v Republiki Sloveniji, ki jih izvede družba FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p.. Prijaviteljevi ali katerikoli drugačni pogoji veljajo le v primeru, da so bili pisno potrjeni s strani družbe FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p.. Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani družbe FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. pisno potrjeni. Kot pisno potrjeni drugačni pogoji veljajo tudi potrditve poslane po faksu ali e-pošti. Pisno potrjen dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz prodajnih pogojev ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh prodajnih pogojev. Ti splošni pogoji so v veljavi do pisnega preklica družbe FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. oziroma do nove izdaje Splošnih prodajnih pogojev družbe FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. .

 

Dostopnost informacij

FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • Podatki o identiteti FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);
 • Kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo z FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. (naslov elektronske pošte ipd.);
 • Informacije o bistvenih značilnostih storitev iz ponudbe rezervacijske platforme, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
 • Informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe rezervacijske platforme;
 • Način in pogoji izvršitve storitev;
 • Informacije o načinu plačila;
 • Podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz rezervacijske platforme;
 • Informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe (prijave na rezervacijo) in pogojih za odstop;
 • Informacije o možnosti vračila plačane kupnine za rezervacijo in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
 • Informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi pri FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. za stike z uporabniki.

Ponudbe

V kolikor s pogodbo ali pisnim dogovorom ni drugače dogovorjeno, veljajo vse izdane ponudbe družbe FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. 30 dni od datuma izdaje in so za družbo FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p.. obvezujoče. Izdaja predračuna se prav tako šteje kot obvezujoča ponudba in otrditev sodelovanja. Ponudba iz predračuna je veljavna do datuma roka plačila navedenega na predračunu. V kolikor ta rok ni naveden, je ponudba iz predračuna veljavna 15 dni od datuma izdaje predračuna. Obveznosti družbe FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. v primeru izdaje predračuna začnejo teči z dnevom plačila zneska po predračunu, vendar le v primeru, da je bilo plačilo opravljeno v roku, navedenem na predračunu, kjer se šteje, da je bilo plačilo izvršeno na dan, ko so denarna sredstva prejeta na enega od poslovnih računov družbe FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p.. V kolikor je predračun plačan po navedenem roku za plačilo na predračunu, si družba FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. pridržuje pravico do spremembe cen. V kolikor se naročnik s spremembo cen ne strinja, mu družba FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. zavrne naročilo in vrne denarna sredstva najkasneje v roku 8 delovnih dni od datuma prejete zavrnitve spremembe cen s strani naročnika. Naročnik se v tem primeru odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom glede stroškov in/ali obresti. Družba FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. si pridržuje pravico, da prizna rabate na ponudbi ali na predračunu samo v primeru, da ima le ta na dan naročila oziroma na dan plačila predračuna poravnane vse zapadle obveznosti do družbe FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p.. V nasprotnem primeru si družba FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. pridržuje pravico, da kupcu navedenega rabata ne prizna do poplačila zapadlih obveznosti. Popust za predčasno plačilo se upošteva vedno brez izjem, kadar je le ta naveden na ponudbi ali na predračunu, ne glede na stanje zapadlih obveznosti do družbe FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p..

FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. uporabniku, ki naroči sodelovanje na dogodku iz rezervacijske platforme, izda račun v elektronski obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od sodelovanja, če je to potrebno in mogoče.

Naročila

V primeru sprejetja ponudbe naročnik posreduje naročilo in sicer po elektronski pošti na naslov (sedež) FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p.

Kupec ob oddani prijavi, sprejme in prizna te Splošne pogoje, ki so zavezujoči. FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. se obvezuje, da v roku 8 delovnih dni potrdi ali zavrne sodelovanje prijavitelja na dogodku. V primeru, da FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. v navedenem roku ne potrdi sodelovanja prijavitelja na dogodku, se prijava smatra za zavrnjeno. FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. je edini odgovoren za potrjevanje in zavračanje sodelujočih, na zavrnitev se ni možno pritožiti. FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. prav tako ne rabi navajati razlogov za posamezno zavrnitev.

Prijavitelj ob naročilu izbere plačilni sistem. V kolikor je izbral plačilo preko TRRja bo po elektronski pošti prejel podatke za izvedbo plačila. Prijava bo potrjena po prejemu sredstev na tekoči račun. V kolikor je izbral elektronski plačilni sistem, bo izvedba njegovega plačila zadržana do potrditve udeležbe.

Ne glede na izbiro plačila bo prijavitelj prejel potrditveni mail, ki mu bo služil tudi kot avansni račun. Račun o opravljeni storitvi bo prejel po izvedbi in zaključku dogodka.

V primeru odpovedi naročila s strani prijavitelja, je prijavitelj dolžen FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. povrniti vse stroške, ki bi ji eventualno nastali zaradi te odpovedi

Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe v spletni trgovini

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

 • Iskanje posameznega dogodka v ponudbi dogodkov;
 • Izbor dogodka za prijavo;
 • Dodajanje izbranega dogodka v nakupovalno košarico;
 • Pregled cene prijavnine na izbrani dogodek, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;
 • Izbor načina plačila;
 • Pregled naročila z izbranim plačila ter
 • Potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa (glej tudi točki 6.3. In 6.4.).
 • Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (prijavitelju) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • Vidi in pregleda, kateri dogodek je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • Vidi in pregleda ceno prijavnine na dogodek;
 • Obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani dogodek in njegovo ceno (osnovo za davek).

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (priajvitelju) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • Spreminja izbrani način plačila ter
 • Pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

Cene

Vse cene v ponudbah in cenikih so navedene v EUR in vključujejo DDV. V primeru kakršnihkoli sprememb kakovosti ali katerih koli parametrov blaga od prvotno ponujenih na izrecno željo kupca, si družba FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p.. pridružuje pravico do spremembe cene končnega izdelka. Nove, spremenjene cene stopijo v veljavo na dan objave na rezervacijski platformi. V primeru povišanja cen storitev, komunalnih priključkov, električpne energije na svetovnem trgu ali v primeru sprejetja nove interne cenovne politike, si družba FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p.. pridržuje pravico do spremembe cen.

V kolikor prijavitelj želi prejeti račun v tiskani obliki bo FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. obračunal dodatne administrativne stroške v viši 1.00 EUR (brez DDV).                    

Plačila

V kolikor s pogodbo ali pisnim dogovorom ni drugače dogovorjeno, plača prijavitelj prijavnino na dogodek v roku 8 dni po datumu potrditve prijave na izbrani dogodek. Prijavitelji, ki so izbrali elektronski plačilni sešitem plačajo takoj, ko je prijava potrjena. Vsa plačila so avansna. Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če so le te pisno priznane s strani FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. ali so pravnomočno ugotovljene.

FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. prijavitelju omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

 • Po predračunu Direktno nakazilo na račun podjetja
 • S plačilno kartico;

Zamude pri plačilu

V primeru zamude pri plačilu si FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. pridržuje pravico odpovedati sodelovanje na dogodku.

Varnost

FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p v te namene uporablja SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega računalnika.

Odgovornost

FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p.. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko pogoji prijave na dogodke spremenijo tako hitro, da FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. uporabnika (prijavitelja) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila.

 Zagotavljanje in kontrola kakovosti

Kakovost blaga, ki ga dobavlja družba FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. je skladna s standardi, predpisi in zakonodajo Republike Slovenije in EU. FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. navedeno skladnost zagotavlja in preverja z ustrezno kontrolno analizno dokumentacijo, tehničnimi specifikacijami in z ostalo zakonsko, in z internimi akti družbe FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p., predpisano dokumentacijo ter s strokovno usposobljenim osebjem. Vso omenjeno dokumentacijo FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. hrani na sedežu družbe in je prijaviteljem dostopna na njihovo zahtevo. Omenjeno dokumentacijo kupec ne sme razmnoževati oziroma kopirati in/ali jo posredovati tretjim osebam brez pisnega soglasja družbe FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p., razen svojim kupcem ali državnim organom nadzora, v nasprotnem primeru je prijavitelj kazensko in odškodninsko odgovoren.

 

Politka zasebnosti

 • Splošno

FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega rezervacijskega sistema. Zbrane osebne podatke bo FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. uporablja izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

 • Uporaba osebnih podatkov

FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek kontaktne osebe,
 • naslove za izdajo računa,
 • podjetje oz. naziv pravne osebe,
 • davčno številko pravne osebe,
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime),
 • kontaktno telefonsko številko,
 • državo bivanja.

 

 • Piškotki in IP naslovi

FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

 • Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Uporabniki FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. dovoljujejo FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p., obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p.. Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi.

FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. Prek elektronske pošte bo FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

 • Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p.. redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p.. Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p.  poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova prijavnin. FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

 • Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: info@factumevent.com

Reševanje sporov

Za vse sodne postopke med družbo FACTUMEVENT, Mitja Špes s.p. in uporabnikom veljajo zakoni Republike Slovenije. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je Okrožno sodišče v Mariboru.

 

V Mariboru, 9.7.2020